Keuring stookolietank

Algemeen

De keuring van een stookolietank voor de verwarming van woningen is verplicht bij:

 1. Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt
 2. Controle bij de verkoop van een woning met stookolietank
 3. Periodieke controles van de stookolietank

1. Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt

Elke tank voor stookolie (mazout) moet na de plaatsing, maar vóór de ingebruikname gecontroleerd worden.

Als er in de stookolietank(s) bij uw woning 5000 liter of meer kan, dan moet u dat melden bij het college van burgemeester en schepenen van uw gemeente. Als er in totaal meer dan 20.000 liter in de tank(s) kan, dan moet u een milieuvergunning     aanvragen vóór de tank geplaatst wordt.

2. Controle bij de verkoop van een woning met stookolietank

Bij de verkoop van een woning die voorzien is van een stookolietank is het ten stelligste aan te raden een geldig keuringsattest te verschaffen aan de koper. De aanwezigheid is niet verplicht maar de notaris zal er steeds op aandringen om evenwel een geldig attest te voorzien zodat de verkoper in orde is met de geldende milieuwetgeving. Een niet-gekeurde mazouttank voldoet namelijk niet aan de milieuwetgeving en kan aanleiding geven tot sanctionering.

3. Periodieke controles van de stookolietank

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Een 'ondergrondse tank' is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een 'bovengrondse tank'.

Tank van minder dan 5000 liter

De eigenaar van een stookolietank met een inhoud van minder dan 5000 liter heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

 • Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet om de vijf jaar gecontroleerd worden door een erkende stookolietechnicus.
 • Een bovengrondse stookolietank van minder dan 5000 liter moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

  Hebt u een bovengrondse tank die vóór 1 maart 2009 in gebruik werd genomen?
  Dan bepaalt de ‘datum voor volgende controle’ op het laatste onderhoudsattest of er nog controle nodig is.

  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op 1 maart 2009 of een latere datum moet gebeuren? Dan bent u niet verplicht uw tank periodiek te laten keuren.
  • Staat er op het laatste onderhoudsattest dat de volgende controle op een datum vóór 1 maart 2009 moet gebeuren? Dan bent u verplicht de bovengrondse tank nog een laatste keer te laten controleren.

Tank van 5000 liter of meer

De eigenaar van een stookolietank met een inhoud van 5000 liter of meer heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

 • Een ondergrondse stookolietank van 5000 liter of meer moet
  • minstens tweejaarlijks een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt) en
  • om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
    
 • Een bovengrondse stookolietank
  • van 5000 liter tot 20.000 liter moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan
  • van meer dan 20.000 liter moet om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan én om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.

Na de controle

Bij iedere controle of onderzoek stelt de erkende technicus of milieudeskundige een certificaat op voor de eigenaar of exploitant. Daaruit moet ondubbelzinnig blijken dat de tank al dan niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. Op het certificaat moeten altijd de volgende zaken staan:

 • naam en erkenningsnummer van de uitvoerende technicus of milieudeskundige
 • datum van de controle
 • datum van de eerstvolgende controle (als het om een ondergrondse tank gaat).

Na de controle krijgt uw installatie een groene, oranje of rode dop of merkplaat.

 • Een groene dop of merkplaat betekent dat de tank voldoet aan de wettelijke bepalingen en verder mag worden gebruikt.
 • Een oranje dop of merkplaat betekent dat de tank niet voldoet aan de wettelijke bepalingen maar dat de vastgestelde gebreken geen aanleiding kunnen geven tot verontreiniging buiten de tank. De tank mag nog worden gevuld of bijgevuld tijdens een overgangsperiode van maximaal 6 maanden. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de tank opnieuw in goede staat te brengen. Vóór het verstrijken van de overgangsperiode moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.
 • Een rode dop of merkplaat betekent dat de opslaginstallatie niet voldoet aan de wettelijke bepalingen. In zo'n geval is het verboden de opslagtank te vullen of te laten vullen. De eigenaar of exploitant moet alle nodige maatregelen nemen om de opslaginstallatie opnieuw in goede staat te brengen. Daarna moet een erkende technicus opnieuw de opslaginstallatie controleren.

Uw keuring bij Keurfirma

Keurfirma voert voor u keuringen van zowel bovengrondse als ondergrondse stookolietanks uit.

Zodra de keuring van uw stookolietank beschikbaar is, krijgt u dit samen met de factuur per post toegestuurd. U kan uw keuring ook digitaal terugvinden via onze website.


Vraag uw keuring stookolietank nu online aan!